De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad noemen we het moderamen.

De voorzitters van de kerkenraad (die plaatsnemen in het moderamen) zijn momenteel:

- Dorpskerk: mw. A. Chin-A-Fat, tel. 8806002

- Kerkgebouw De Haven: dhr E. van der Winden  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.   tel. 802 58 80

De oorsprong van het diaconaat ligt in het leven en werken van Jezus Christus. Hij, die gekomen is niet om zich te laten dienen, maar om te dienen moet het voorbeeld zijn voor ieder die zich christen wil noemen. De gemeente is daarom dienstbaar aan elkaar en aan de wereld. Zij is geroepen om in navolging van Jezus, iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen en bij te staan.

Diaconaat is hulpverlening aan de naaste, omzien naar mensen in de knel. De diaconie wil deze missie niet alleen vorm geven in de eigen gemeente, maar ook op regionaal en landelijk niveau en wereldwijd.

voor meer informatie over de diaconie kunt u contact opnemen met de voorzitters van de diaconie:

- Dorpskerk: Melissa den ouden  

- De Haven: Saskia Meijboom  

De diaconie is bereikbaar via het E-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle zakelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De voornaamste taken zijn:

  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;

  • het zorg dragen voor de geldwerving (bijv. Kerkbalans en VVB);

  • het regelen van de wijze van het gebruik van de kerk;

  • het regelen en uitvoeren van de financiële zaken m.b.t. predikant en andere kerkelijke medewerkers;

  • het bijhouden van de ledenadministratie;

  • het beheren van het kerkelijk archief;

     

Collectebonnen

Deze zijn in de kerk te verkrijgen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Ook kunnen de bonnen worden besteld per bank of giro. Na vooruitbetaling op de rekening van het college van kerkrentmeesters worden de bonnen thuis bezorgd. Bij betaling vermelden welke collectebonnen u wilt ontvangen, alsmede het bedrag dat overeenkomt met dit aantal. Houdt u a.u.b. rekening met de tijd, die er zit tussen uw betalingsopdracht en het ontvangen van het afschrift door de penningmeester.

 

Huur kerk

Voor het huren van de dorpskerk of De Haven t.b.v. bijzondere diensten, waaronder uitvaart- en huwelijksdiensten, kan contact worden opgenomen met

- Dorpskerk: de koster via tel. 06 17 04 43 02

- De Haven: Via de beheerder 06 - 208 690 38

Neemt u voor het vastleggen van het tijdstip eerst contact op met de predikant. In geval van overlijden weet de wijkouderling de procedure.

Voor het huren van de kerk voor andere doeleinden, bijvoorbeeld concerten en dergelijke, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de koster van de Dorpskerk of de beheerder van De Haven.

Voor meer informatie over de huur van De Haven als zalen voor uw vergadering, jubileum of feestje kunt u kijken naar het artikel 'verhuur haven'

 

Contactpersonen

Wilt u in contact komen met de colleges van kerkrentmeesters, dan kunt u de volgende personen benaderen:

 

Dorpskerk

Voorzitter: Robert Wapenaar, tel. 5010230, E-mail:  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Penningmeester: A. J. van der Spek, tel. 426 7629. Rekeningnummers: NL49FVLB069.98.42.204 en NL78RABO 0329506196 t.n.v. CvK Herv. Gem. Poortugaal.

 

De Haven

Voorzitter: A.J. van den Driesche, tel. 5016797, E-mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Penningmeester:R.M. van Klaveren. tel. 5014962. Rekeningnummers: NL12INGB 0000226493 en NL75RABO032.95.00.236 t.n.v. Penningmeester GK te Poortugaal

 

 Een ANBI formulier voor het periodiek overmaken van giften met volledige belasting aftrek kan hier gedownload worden. 

Spreuk

Wanneer ik één dag niet studeer, merk ik het.
Wanneer ik twee dagen niet studeer, dan merken mijn vrienden het.
Wanneer ik drie dagen niet studeer, dan merkt het publiek het.

Voor mij geldt dat ook voor bidden:
Wanneer ik één dag niet bid, merkt God het.
Wanneer ik twee dagen niet bid, bespeur ik het in mezelf.
Wanneer ik drie dagen niet bid, merkt mijn omgeving het.’

Nieuws

Hallo!

Ik stel mij graag aan u en jullie voor. Ik ben de Activiteitencommissie van Protestants Poortugaal.

In het beleidsplan van onze gemeente is de vorming van een activiteitencommissie opgenomen. De kerkenraad heeft dit idee verder uitgewerkt. De activiteitencommissie bestaat uit twee personen, die door de kerkenraad zijn benoemd. Momenteel zijn dit Sara en Annet. De commissie valt onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. De planning van grote, nieuwe activiteiten legt zij eerst voor aan de kerkenraad.