Goede Week  2015

Uitleg bij de symbolische schikkingen.

 

 

 

Witte Donderdag

Op deze dag gedenken wij hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij: Waar en naar wie strekken wij onze handen uit? We zien uitnodigende handen, om te doen als Hij. Water in een schaal en linnen doeken verbeelden de voetwassing. 12 Witte bloemen geven Jezus en zijn discipelen weer.

 

 

 


Goede Vrijdag

We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Als symbool hiervan hangen er zwarte doeken aan het kruis. Een gebalde hand verbeeldt de gebalde vuisten die naar Jezus worden opgestoken. De open hand symboliseert de overgave van Jezus. Rode bloemen bij het kruis verwijzen naar het lijden van Jezus en zijn vergoten bloed.

 


Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. Geopende handen, iets naar elkaar gebogen verbeelden handen in rust, stilte. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door, verbeeldt door witte bloemen en kaarslicht.

 


Pasen

Vandaag vieren we Pasen:

Het geheim van leven dwars door de dood heen. Maria uit Magdalena strekt haar handen uit naar degene die ze dacht kwijt te raken. Ze wil vast pakken en niet meer loslaten. Ze hoort dat haar handen los moeten laten. Alleen met open handen is het geheim van de opstanding te beleven Gevat in glas zijn de tranen van Maria te zien-dwars door de tranen van verdriet breekt de hoop door. Met een feestelijk witte schikking wordt het Paasfeest verbeeld.

 

De handen zijn na het maken van de foto in het stuk geplaatst.

 

Werkgroep symbolisch bloemschikken: J. de Heer, C.Ponstein, A.Dronzek

 

Het oorspronkelijke document vindt u hier

Witte donderdag

Toelichting bij de schikking op de Avondmaalstafel.

 

Het kruis staat centraal in de Paastijd, als symbool van lijden. Vanavond beseffen we dat Jezus’ lijden nabij komt. Het kruis is echter ook een verwijzing naar het opstaan uit het lijden; naar de levensboom.

Een boom die stevig staat, is geplant aan stromend water, vrucht draagt en tot leven komt. Zo mogen we ook ons geloof, ons gemeenteleven zien. Groene takken rond het kruis geven hoop op dit leven weer. De schaal  met water, de doek, een pot witte viooltjes ( symbool van nederigheid, dienstbaarheid) verwijzen naar de voetwassing.

 

Goede vrijdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

Het kruis staat voor velen in deze tijd van Pasen centraal; als beeld van lijden, zowel het persoonlijke lijden van Jezus, als van ons als mens. Daarnaast is het een verwijzing naar het lijden om ons heen, dichtbij en veraf op onze wereld.

Het kruisbeeld is deze avond behangen met zwarte doeken en jute; tekenen van rouw. Een doornenkroon is aan het kruis gehangen; Jezus’ kroon…..

 

Stille zaterdag

Toelichting bij de symbolische schikking rond het kruis.

 

Van donker naar licht. In deze nacht mogen we de overgang van de donkerte naar het Licht ervaren. De overgang  van de rouw, de donkerte van het graf naar de hoop, het licht van Pasen. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen, als symbool van dit feest.

De grote witte steen is weggerold van het graf, Windselen zijn achtergebleven. Er is ruimte gekomen om in het vroege morgenlicht In de groene tuin (teken van hoop) de Levende te ontmoeten.

 

Paasmorgen

Toelichting bij de symbolische schikking rond de Paaskaars.

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd……………. Ruimte om in het vroeg morgenlicht in de tuin De Levende te ontmoeten. Het Kruis is een bloeiend, levend Kruis geworden; een levensboom. Zo willen we gemeente zijn; als een boom vol leven, waarin vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.

Spreuk

Genade: Niet goedkoop, wel gratis

Maand Kalender
loader
Nieuws

Op zoek naar nieuwe ambtsdragers;

januari zal de zittingstermijn voor enkele ambtsdragers aflopen.

In de gereformeerde kerk betreft dat: ouderling-kerkrentmeester dhr. Dick Jochems, jeugdouderling dhr. Matthijs Visser en wijkouderling dhr. Cor Meijboom.

de hervormde gemeente betreft dat: diakenen mw. Els van Zaanen en mw. Josien Langerak, en wijkouderling dhr. Aad de Ruiter.

In de gereformeerde kerk zijn op dit moment nog steeds één vacature voor het ambt van wijkouderling en één vacature voor het ambt van diaken. Dhr. Aad de Ruiter stelt zich herkiesbaar als wijkouderling voor een periode van 2 jaar. Indien daartegen voor 1 oktober geen bezwaar wordt ingediend, geldt hij als herkozen.

Voor de gereformeerde kerk zijn we dus op zoek naar: 1 ouderlingkerkrentmeester, 2 wijkouderlingen en 1 diaken. Voor het gereformeerde college van kerkrentmeesters zijn we ook nog op zoek naar een penningmeester.

Voor de hervormde gemeente zijn we op zoek naar: 2 diakenen.

We zijn ook op zoek naar 1 jeugdouderling. Die kan zowel uit de gereformeerde kerk als uit de hervormde gemeente komen.

 

De kerkenraad roept u allen op, om mee te bidden én mee te denken en namen door te geven van mensen die u voor één van de genoemde ambten of functies geschikt acht. We vertrouwen erop, dat u de kerkenraad hierin niet alleen laat staan.